Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

H Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας ΚτΠ Μ.Α.Ε. προκειμένου:

H εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας στοχεύει στα ακόλουθα:

Ο Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας και την περιοδική αναθεώρησή της.

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στη διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της ΚτΠ Μ. Α.Ε. δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών για τη διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο