Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία ΚτΠ Μ.Α.Ε., προκειμένου να επιτύχει τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της, να διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων πελατών που λαμβάνουν τις υπηρεσίες της και ταυτόχρονα να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών της λειτουργιών, η Εταιρεία θέτει την επίτευξη υψηλού επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών ως βασική προτεραιότητα και εφαρμόζει σχετικές Πολιτικές και Διαδικασίες με στόχο:

Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία ΚτΠ Μ. Α.Ε.:

 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών (ΥΑΠ) επιβλέπει και συντονίζει την εφαρμογή των Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της χρήσης διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και πρακτικών και λειτουργεί ως σημείο επαφής με τους αρμόδιους φορείς. Φέρει δε ευθύνες για την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών με σκοπό την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών και συστημάτων της Εταιρείας.

Το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών με πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες, συστήματα και υποδομές γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις τήρησης των κανόνων Ασφάλειας Πληροφοριών της Εταιρείας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας ΚτΠ Μ. Α.Ε. δεσμεύεται για την αδιάλειπτη παρακολούθηση και τήρηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και τη συνεχή εφαρμογή και βελτίωση των Πολιτικών, Διαδικασιών και Μέτρων Ασφάλειας Πληροφοριών.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο