Αποτελέσματα αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τo Υποέργο 3: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία της Δράσης» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

18.08.11

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία της Δράσης» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του έργου «Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της Ανοικτής Διακυβέρνησης», με Κωδικό ΟΠΣ: 302957, του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”. Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.