Πρόταση για την επιλεξιμότητα των Δαπανών Προσωπικού για τους Δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH

05.11.15

Εκτύπωση

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης αναφορικά με την επιλεξιμότητα Δαπανών Προσωπικού, που απασχολούνται στη χρηματοδοτούμενη Δράση «ICT4GROWTH», προτείνεται στους Δικαιούχους, η καταβολή της μισθοδοσίας, του ΦΜΥ και των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στα άτομα που χρηματοδοτούνται από την δράση να πραγματοποιηθούν, εφόσον είναι δυνατό, εντός του μηνός Νοεμβρίου, σωρευτικά και για τον μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν μη δυνατότητα αναγνώρισής τους λόγω εξωγενών παραγόντων, που σχετίζονται με τις σχετικές υποβολές αυτών στα πληροφοριακά συστήματα άλλων Φορέων του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται πως ισχύει η επιλεξιμότητα των δαπανών μόνο όσων έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί έως και την 31.12.2015, σύμφωνα και με την από 30.10.2015 τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.