Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε)

04.08.15

Εκτύπωση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», προτίθεται να καλύψει δέκα πέντε (15) οργανικές θέσεις Στελεχών Τομέων, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. / Α.Ε. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της Εταιρείας (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011 & 2783/Β/02-12-2011). Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο