Ματαίωση Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Ενέργειες Δημοσιότητας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

14.10.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η ματαίωση του  Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 3690/6-3-2014 Διακήρυξης για το Υποέργο 4: «Ενέργειες Δημοσιότητας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της "Ανοικτής Διακυβέρνησης”» του ΕΠ ΔΜ με κωδικό  ΟΠΣ 302957. Σχετικό το συνημμένο αρχείο.