Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA»

06.10.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 12608/11.07.2014 Διακήρυξης, την 25.09.2014, για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA», με κωδικό ΟΠΣ 374616 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι εκατομμυρίων, εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων, τριακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 26.604.309,60), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.