Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 2

20.06.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου, της υπ’ αρ. 5189/28.03.2014 Διακήρυξης, την 20.06.2014, για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ– Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 2», το οποίο χρηματοδοτείται με Εθνικούς Πόρους, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 37.429.858,32), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο: