Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ»

12.06.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 6539/29.04.2014 Διακήρυξης, την 12.06.2014, για το έργο «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ», με κωδικό ΟΠΣ 355563 του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 334.000,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο σχετικό συνημμένο: