Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής / αποσφράγιση Προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση της υπ’ αρ. 3690/6-3-2014 Διακήρυξης για το Υποέργο 4: «Ενέργειες Δημοσιότητας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

03.04.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής / αποσφράγισης των Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση της υπ’ αρ. 3690/6-3-2014 Διακήρυξης, για το Υποέργο 4: «Ενέργειες Δημοσιότητας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της "Ανοικτής Διακυβέρνησης”» του ΕΠ ΔΜ με κωδικό  ΟΠΣ 302957. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.