Ανακοίνωση καθορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης Προσφορών για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού»,

13.12.13

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει τον καθορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των Προσφορών της υπ’ αρ. 15519/22-11-2013 διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού», με Κωδικό ΟΠΣ: 380180, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Το σχετικό αρχείο είναι διαθέσιμο από αυτό τον υπερσύνδεσμο