Μετάθεση ημερομηνίας & ώρας αποσφράγισης προσφορών της 12151/18-9-2013 διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της πράξης «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας»

04.11.13

Εκτύπωση


Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αρ. 12151/18-9-2013  διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το  Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη – παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και το Υποέργο 4: «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού», της πράξης «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση” με κωδικό ΟΠΣ: 364218.  Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη από τον υπερσύνδεσμο αυτό.