Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργo «Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ»

12.09.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ.7721/26.07.2013 Διακήρυξης, την 12.09.2013, για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ», με κωδικό ΟΠΣ 375257 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων, είκοσι εννέα χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ ( € 5.029.627,50 ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο