Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Υπηρεσίες για τον Έλεγχο των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

24.05.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε ∆ηµοσίευση της υπ’ αρ. 5547/29.04.2013 ∆ιακήρυξης, την 24.05.2013, για το έργο «Υπηρεσίες για τον Έλεγχο των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ», µε κωδικό ΟΠΣ 341272 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισµού εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ ( € 148.500,00 ), περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο