Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας»

14.03.12

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 943/23.01.2012 Διακήρυξης, την 09.03.2012, για το έργο «πηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας», με κωδικό ΟΠΣ: 296684, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων και επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ ( € 2.744.825,00 ), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση