Διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 10366/21.10.2011 Διακήρυξης

15.12.11

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 10366/21.10.2011 Διακήρυξης, την 14.12.2011, για το έργο «Ανάπτυξη και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού», με κωδικό ΟΠΣ: 327056, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (€1.498.600,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση