Διακήρυξη Διαγωνισμού - Εθνικό Τυπογραφείο

24.02.04

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Αυτοματοποίησης της Σύνθεσης της Δημοσιευτέας ύλης των Φ.Ε.Κ.». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.