Διευκρινίσεις Διακήρυξης Διαγωνισμού - Σύμβουλος Τ.Υ. ΟΠΛΗΣΥΣ

13.02.04

Εκτύπωση

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών"». Για Download διευκρινίσεων επιλέγετε "Διευκρινίσεις" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.