Διακήρυξη Διαγωνισμού - Σύμβουλος Τ.Υ. ΟΠΛΗΣΥΣ

31.12.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών”». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.