Διακήρυξη Διαγωνισμού - Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων

17.11.03

Εκτύπωση

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνσιμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας του Πε.Σ.Υ.Π. Ιονίων Νήσων». Για Download διακήρυξης επιλέγετε "Διαγωνισμοί" από το οριζόντιο μενού και από τον κατάλογο το αντίστοιχο έργο.