Ανακοίνωση Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού με Πρόσκληση για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης ICT4Growth»

24.05.16

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με Πρόσκληση σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς για το έργο «Προμήθεια Υπηρεσιών Υποστήριξης στη Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων-Πιστοποιήσεων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης ICT4Growth, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Δράσεων  Κρατικών Ενισχύσεων της Εταιρίας ΚτΠ Α.Ε», με Κωδικό ΟΠΣ: 507406, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο συνημμένο έγγραφο