Διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα Δαπανών Προσωπικού, που απασχολούνται στη χρηματοδοτούμενη Δράση ICT4GROWTH

09.10.15

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη της μισθοδοσίας, θα πρέπει να είναι πληρωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και ο αντίστοιχος φόρος.

Ανεξάρτητα από το καθεστώς ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ονομαστικά για τους εργαζομένους, των οποίων οι μισθοί χρηματοδοτούνται από την δράση, όσο και αποδείξεις πληρωμής των αναλογούντων φόρων. Σε περίπτωση που η δαπάνη της μισθοδοσίας δεν είναι ολοκληρωμένη από τον ενισχυόμενο, δεν είναι επιλέξιμη. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι δικαιούχοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης, οι δαπάνες οι οποίες αφορούν μισθοδοσία των εργαζομένων που είναι συνδεδεμένοι με το έργο, πρέπει να αποδίδονται ακέραιες και να προσκομίζονται τα σχετικά παραστατικά (Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών καθώς και μισθοδοτούμενων με ΑΠΥ και απόδοση εισφορών ΙΚΑ).