Διαδικασία Ελέγχου και Επιβεβαίωσης του Μεγέθους των Επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «ICT4GROWTH»

19.02.15

Εκτύπωση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης «ICT4GROWTH», ότι θα προβεί σε έλεγχο και επιβεβαίωση του υπολογισμού του μεγέθους των επιχειρήσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν από την πρώτη εκταμίευση. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό προκύψει αλλαγή του μεγέθους της επιχείρησης, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές του ποσοστού Δημόσιας Δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.7 του Οδηγού της Δράσης.  Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.»