Τροποποίηση Προκήρυξης Δράσης «ICT4GROWTH»

22.01.15

Εκτύπωση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 1392 (80/B/19-01-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 13102/ΨΣ5980 (863/Β/20-03-2012) προκήρυξης της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ICT4GROWTH».  Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.