Ανακοίνωση 4ου Τεύχους Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης «ICT4GROWTH»

19.11.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει το 4ο Τεύχος Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης «ICT4GROWTH», το οποίο αφορά σε θέματα παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων.

Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί το πρότυπο έγγραφο της Έκθεσης Προόδου (σε μορφή .xls) το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους Δικαιούχους και να αποσταλεί στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» τόσο σε ηλεκτρονική μορφή (CD) όσο και σε έντυπη. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης στο 2131300700.