Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «Υπηρεσίες προσδιορισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας του ΑΣΕΠ»

30.05.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση της υπ’ αρ. 6573/30.04.2014 Διακήρυξης, την 30.05.2014, για το έργο «Υπηρεσίες προσδιορισμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας του ΑΣΕΠ», με κωδικό ΟΠΣ 356952 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο σχετικό συνημμένο