Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων Διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Υποέργο1: Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης»

12.02.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 15677/26.11.2013 Διακήρυξης, της 12.02.2014, για το έργο «Υποέργο1: Μελέτες και εφαρμογή της Δημοσιονομικής Μεταρρύθμισης με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος και υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης», με κωδικό ΟΠΣ 376421 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων και εννιακοσίων δύο ευρώ (€ 13.930.902,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο σχετικό αρχείο