Περίληψη προκήρυξης για σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση

22.07.13

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η περίληψη προκήρυξης για σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση.
Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.