Ανθρώπινο Δυναμικό - Τεχνογνωσία

28.05.10

Εκτύπωση

Η στελέχωση της ΚτΠ Α.Ε. έγινε σταδιακά σε συνάρτηση με τις λειτουργικές της ανάγκες, τις δραστηριότητες που ασκεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Η στελέχωσή της ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2001 και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 105 άτομα, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση :

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και η πλειοψηφία των εργαζόμενων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης, Διδακτορικό) και διαθέτουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, δεκαετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία.

 

Εικόνα 1: Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ΚτΠ Α.Ε. κατά φύλο.

Εικόνα 2: Ηλικιακή Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ΚτΠ Α.Ε..

ΔΙΔ: Κάτοχοι Διδακτορικού, ΜΔΕ: Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης,

ΠΤΥΧ: Πτυχιούχοι, ΑΝΩΤΕΡ: Διπλωματούχοι Σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης, ΛΥΚ: Απόφοιτοι Λυκείου

Εικόνα 3: Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ΚτΠ Α.Ε., κατά μορφωτικό επίπεδο.