Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο "Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης"

04.08.11

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 6414/22.06.2011 Διακήρυξης, την 04.08.2011, για το έργο «Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης» , με Κωδικό ΟΠΣ: 299589, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (€ 258.000,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών  όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση