Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο "Προμήθεια Εξοπλισμού Κλιματισμού και εργασίες εγκατάστασης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων"

04.08.11

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 7183/13.07.2011 Διακήρυξης, την 04.08.2011, για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κλιματισμού και εργασίες εγκατάστασης κόμβου φιλοξενίας συστημάτων» , συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ (€159.898,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κωδικό ΟΠΣ: 303615, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στη σχετική ανακοίνωση