Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

19.07.11

Εκτύπωση

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 5286/25.05.2011 Διακήρυξης, την 19.07.2011, για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα», με Κωδικό ΟΠΣ: 296686, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού δέκα τριών εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (€ 13.274.965,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών στη σχετική ανακοίνωση