Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων για το έργο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” για την πλήρη εξάπλωσή του στα Νοσοκομεία»

04.07.11

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 5218/24.05.2011 Διακήρυξης, την 04.07.2011, για το έργο «Επέκταση υποδομών και εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος “ΦΙΛΙΠΠΟΣ” για την πλήρη εξάπλωσή του στα Νοσοκομεία», με κωδικό ΟΠΣ: 299662, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» , συνολικού προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ ( € 623.987,67 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, δεν υποβλήθηκαν προσφορές από καμία Εταιρεία ή Ένωση Εταιρειών. Για ανάκτηση του σχετικού αρχείου χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο αυτό.