Διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 4370/03.05.2011 Διακήρυξης, την 27.06.2011

27.06.11

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε του ότι κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 4370/03.05.2011 Διακήρυξης, την 27.06.2011, για το έργο «Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας», με κωδικό ΟΠΣ: 296684, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,  συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ ( € 2.744.825,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών που φαίνονται στο συνημμένο αρχείο