Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερομενης τιμής μόνο, Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε.

08.11.17

Εκτύπωση

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερομενης τιμής μόνο για την επιλογή αναδόχου για το Έργο Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίου της ΚτΠ Α.Ε.. Για ανάκτηση της διακήρυξης πατήστε εδώ.