Ανακοίνωση Αναφορικά με τη Δράση Κρατικής Ενίσχυσης Digi-Retail

28.06.17

Εκτύπωση

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης digi-retail που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 34166ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ/22-03-2017 Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης – Ένταξης Πράξεων, ότι δεν προβλέπεται  η ανάκτηση της καταβληθείσας επιχορήγησης, καθώς η απένταξη των συγκεκριμένων Πράξεων δεν οφείλεται στη μη ορθή υλοποίηση τους ή στη διαπίστωση οποιασδήποτε παρατυπίας από πλευράς των Δικαιούχων.  Επομένως, είναι ανακριβείς οι ισχυρισμοί τρίτων αναρμόδιων φορέων που περιήλθαν σε γνώση μας, σύμφωνα με τους οποίους δήθεν επίκειται η βεβαίωση ποσών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συνεπεία της ως άνω απόφασης.