Ενημέρωση Δικαιούχων της Δράσης ICT4GROWTH

16.11.16

Εκτύπωση


Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης «ICT4GROWTH», ότι από τον Δεκέμβριο του 2016 θα εντατικοποιηθεί η διενέργεια των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των ολοκληρωμένων επενδυτικών τους σχεδίων.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση διαθεσιμότητα, τη πληρότητα και τη βέλτιστη οργάνωση του πρωτότυπου φυσικού φακέλου του έργου τους στον εκάστοτε δηλωμένο τόπο υλοποίησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Οδηγό της Δράσης και τις τροποποιήσεις του. Επιπρόσθετα συνιστάται η έγκαιρη επιλογή και οργάνωση της ομάδας επίδειξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.