Υποχρέωση Δικαιούχων των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με τα παραστατικά της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης

16.09.16

Εκτύπωση

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει σε όλους τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, (α) την υποχρέωση αναγραφής της χρηματοδότηση της πράξης από την εκάστοτε Δράση επί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών και (β) να περιλαμβάνεται  δήλωση του Δικαιούχου περί ακρίβειας των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο συνοδευτικά με το Αίτημα Ολοκλήρωσης Πράξης.