Ανακοίνωση σχετικά με την εξόφληση δαπανών των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

16.09.16

Εκτύπωση

Η  «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει στους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ότι τα παραστατικά δαπανών πρέπει να εξοφλούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.