Δημοσιοποίηση 5ου τεύχου Διευκρινίσεων του Οδηγού της Δράσης ICT4GROWTH

18.12.15

Εκτύπωση

Η ΚτΠ Α.Ε. ενημερώνει τους Δικαιούχους της Δράσης ICT4GROWTH για τη Δημοσιοποίηση του 5ου τεύχου Διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος, ο οποίος είναι διαθέσιμος από αυτό τον υπερσύνδεσμο