Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συμπληρωματικού εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων ΓΓΠΣ»

24.11.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με δημοσίευση σε Τμήματα (Lots) της υπ’ αρ. 16833/30.09.2014 Διακήρυξης, την 24.11.2014, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως παρακάτω: