Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»

29.10.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 16007/15.09.2014 Διακήρυξης, την 29.10.2014, για το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης», με κωδικό ΟΠΣ 377051, του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου, εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εκατόν πέντε ευρώ (€1.675.105,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.