Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές Ασφάλειας / Τηλεφωνίας / Τηλεδιάσκεψης / Καλωδίωσης»

25.09.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 12608/11.07.2014 Διακήρυξης, την 25.09.2014, για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές Ασφάλειας / Τηλεφωνίας / Τηλεδιάσκεψης / Καλωδίωσης», με κωδικό ΟΠΣ 374616 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν τριάντα δύο εκατομμυρίων, εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων και εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (€ 132.656.135,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,  υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.