Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρου Δεδομένων»

22.09.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 12558/10.07.2014 Διακήρυξης, την 22.09.2014, για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρου Δεδομένων», με κωδικό ΟΠΣ 374616 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα εκατομμυρίων, επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ (€12.753.732,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.