Παρατήρηση για την σκαναρισμένη έκδοση του τεύχους διακήρυξης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA»

25.07.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στη σκαναρισμένη έκδοση του τεύχους διακήρυξης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικές Υπηρεσίες ISP & SLA» (αρχείο «12593_11_07_14.pdf», διαπιστώθηκε η εκ παραδρομής μη ύπαρξη των σελίδων 67-70 και 87-90. Το σφάλμα αυτό δεν ισχύει για την έκδοση του τεύχους σε μορφή MS Word, που είναι επίσης διαθέσιμο από τον ιστοχώρο της ΚτΠ ΑΕ, ούτε για τα αντίγραφα του τεύχους που είναι διαθέσιμα προς παραλαβή από τα γραφεία της ΚτΠ ΑΕ.
Αμέσως μετά τη διαπίστωση του παραπάνω, η σκαναρισμένη έκδοση του τεύχους διακήρυξης διορθώθηκε κατάλληλα και είναι διαθέσιμη από τον ίδιο ιστοχώρο (χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο για ανάκτηση ). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη κατεβάσει τα αρχεία του τεύχους διακήρυξης να ελέγξουν τη σκαναρισμένη / pdf έκδοση για την πληρότητα της και αν διαπιστώσουν το παραπάνω πρόβλημα, να κατεβάσουν εκ νέου το σχετικό αρχείο από τον ίδιο υπερσύνδεσμο.