Ανακοίνωση Υποψηφίων Αναδόχων για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 4»

20.06.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου, της υπ’ αρ. 5189/28.03.2014 Διακήρυξης, την 20.06.2014, για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ– Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 4», το οποίο χρηματοδοτείται με Εθνικούς Πόρους, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά εκατομμυρίων, τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων, εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και δέκα επτά λεπτών (€ 37.343.970,17), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%,, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο: