Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας - «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας»

23.05.14

Εκτύπωση

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας - ώρας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών για Διακήρυξη Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υπηρεσίες Ασύρματης Νησίδας» από τις 03.06.2014 ώρα 12:00 στις 17.06.2014 και ώρα 12:00. Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη από τον υπερσύνδεσμο αυτό.