Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων Πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο Αναβάθμιση και Επέκταση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α.

07.03.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση της υπ’ αρ. 1253/03.02.2014 Διακήρυξης, την 07.03.2014, για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ», με κωδικό ΟΠΣ 299588 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», συνολικού προϋπολογισμού ογδόντα έξι χιλιάδων, εκατόν εξήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 86.161,50), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.