Μετάθεση ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης προσφορών πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο: «Αναβάθμιση και Επέκταση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α.»

06.03.14

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών του πρόχειρου Διαγωνισμού με δημοσίευση, της υπ’ αριθμ. 1253/03-02-2014 διακήρυξης για το έργο: «Αναβάθμιση και Επέκταση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α.», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με κωδικό ΟΠΣ: 299588.
Η ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών παραμένει η 7η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.
Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε αυτόν τον υπερσύνδεσμο