Ανακοίνωση υποψηφίων αναδόχων Διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ»

10.02.14

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 16719/16.12.2013 Διακήρυξης, την 10.02.2014, για το έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικής Υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΥΠτΠ», με κωδικό ΟΠΣ 296678 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συνολικού προϋπολογισμού έξι εκατομμυρίων, τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€ 6.313.450,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, υποβλήθηκαν προσφορές από Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών όπως φαίνεται στο σχετικό αρχείο